Regulamin świadczenia usług

Nasze zasady

Niniejszy regulamin zawiera istotne postanowienia dotyczące świadczenia usług za pośrednictwem MoneyGuru, będącą zarejestrowaną nazwą handlową Monevo Limited. Monevo Limited jest Autoryzowanym Przedstawicielem Quint Group Limited i jest wpisana do Rejestru Usług Finansowych (Financial Services Register) pod numerem: 723672. Quint Group Limited jest upoważniona i regulowana przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych (Financial Conduct Authority) oraz została wpisana do Rejestru Usług Finansowych pod numerem: 669450. Monevo Limited jest zarejestrowana w Anglii i Walii (numer spółki w rejestrze spółek: 06511345). Adres siedziby Spółki: Oxford House, Oxford Road, Macclesfield, Cheshire, SK11 8HS, Wielka Brytania. Działa na podstawie licencji udzielonej przez Biuro Rzecznika Informacji (Information Commissioners Office) i jest zarejestrowana pod numerem Z1498441.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu dla upewnienia się, że są Państwo przekonani do usług, które możemy Państwu zaoferować.

Jeżeli po lekturze niniejszego regulaminu okaże się, że jego treść Państwu nie odpowiada, prosimy o niekorzystanie z naszych usług.

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Słownik pojęć


“Regulamin” oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług;
“Użytkownicy” oznacza użytkowników Internetu;
“Informacja o Użytkowniku” oznacza dane wprowadzone do systemu za pośrednictwem strony internetowej;
“Iframe” oznacza strukturę używaną i osadzoną w serwisie moneyguru.com.pl;
“My/Nas/Nasz” oznacza Monevo Limited;
“Strona internetowa” oznacza Stronę internetową lub jakikolwiek kolejny adres URL, który może ją zastąpić i być używanym w celu zapewnienia dostępu do naszej struktury;
“Państwo/Klient” oznacza użytkownika Strony internetowej.
“Usługa” oznacza operację, w wyniku której Monevo Limited dokonuje dopasowania wniosku złożonego przez Klienta do Pożyczkodawcy.
“Monevo” oznacza Monevo Limited.
“Pożyczkodawca” oznacza spółkę będącą podmiotem trzecim, który może dostarczyć Państwu usługę w postaci pożyczki, Pośrednictwa Finansowego lub inną usługą finansową.

Informacje o Monevo Limited

MoneyGuru stanowi zarejestrowaną nazwę handlową należącą do Monevo Limited, będącej Upoważnionym Przedstawicielem Quint Group Limited, i jest wpisana do Rejestru Usług Finansowych (Financial Services Register) pod numerem: 723672. Quint Group Limited jest upoważniona i regulowana przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych (Financial Conduct Authority) oraz została wpisana do Rejestru Usług Finansowych pod numerem: 669450. Monevo Limited jest zarejestrowana w Anglii i Walii (numer spółki w rejestrze spółek: 06511345). Adres siedziby Spółki: Oxford House, Oxford Road, Macclesfield, Cheshire, SK11 8HS, Wielka Brytania. MoneyGuru działa na podstawie licencji udzielonej przez Biuro Rzecznika Informacji (Information Commissioners Office) i zarejestrowana pod numerem Z1498441.
Świadczenie usług na rzecz naszych Klientów nie będzie skutkować powstaniem zobowiązaniem wobec osób trzecich, a jedynie wobec naszych Klientów. Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia będzie korzystać z naszych usług w Twoim imieniu, nasze zobowiązania powstaną jedynie wobec Ciebie jako naszego Klienta. W tym zakresie postanowienia niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie wobec Ciebie jako naszego Klienta, a nie wobec osób trzecich.


Nasze usługi 

MoneyGuru stanowi własność oraz jest obsługiwany przez Monevo Limited. Nie jesteśmy Pożyczkodawcą, w związku z czym nie udzielimy Tobie bezpośrednio pożyczki. Nasze usługi polegają na internetowym dopasowywaniu pożyczkobiorców i pożyczkodawców, w ramach czego przedstawimy Ciebie Pożyczkodawcy lub innemu dostawcy usług finansowych. Poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie internetowej wyrażasz zgodę na dopasowanie Twojego wniosku przez Monevo z jednym z Pożyczkodawców w naszej ofercie. W ramach tej usługi złożony przez Ciebie wniosek zostanie w czasie rzeczywistym przekazany jednemu bądź większej ilości Pożyczkodawców na podstawie ich kryteriów udzielania pożyczek do czasu aż jeden z Pożyczkodawców zaakceptuje Twój wniosek, a wszyscy pozostali Pożyczkodawcy go odrzucą.

W sytuacji, gdy Pożyczkodawca zaakceptuje Twój wniosek, zostaniesz przekierowany/-a na stronę internetową Pożyczkodawcy wskazaną nam przez Pożyczkodawcę. W przypadku, gdy Pożyczkodawca nie ma strony internetowej, możemy przekazać Tobie wszelkie niezbędne informacje i dane kontaktowe Pożyczkodawcy, który zaakceptował Twój wniosek o pożyczkę.

Nasza działalność ogranicza się jedynie do przekazania Twojego wniosku Pożyczkodawcy, który zapoznał się wcześniej z tym wnioskiem i go zaakceptował, tj. uznał, że istnieje prawdopodobieństwo, że może zaproponować Tobie odpowiednią pożyczkę lub inne usługi. W ramach naszej działalności pobieramy prowizję od Pożyczkodawcy za przekazanie mu Twoich danych, jak również możemy część tego wynagrodzenia przekazać na rzecz właściciela Strony internetowej, za pośrednictwem której świadczymy nasze usługi. Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub usług Monevo Limited, za wyjątkiem ewentualnych kosztów dostępu do internetu lub innego środka porozumiewania się na odległość (np. telefonu).

Nie jesteś przy tym zobowiązany/-a do wzięcia pożyczki lub przyjęcia usług oferowanych przez Pożyczkodawcę. Prosimy, abyś uważnie zapoznał/-a się z warunkami przedstawionej oferty oraz podjął/podjęła odpowiedzialną decyzję odnośnie przyjęcia oferty. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy abyś skontaktował/-ła się z Pożyczkodawcą przed przyjęciem oferty i związaniem się umową.

Jakiekolwiek przykłady dostępnych pożyczek oraz ich warunków (w tym ilości rat i oprocentowania) zaprezentowane na Stronie internetowej Pożyczkodawcy są jedynie przykładowymi ofertami związanymi ze świadczonymi usługami. Przykłady te mają na celu jedynie wyjaśnić i przedstawić zakres proponowanych usług. Nie stanowią one wiążącej oferty ani gwarancji złożenia oferty na takich samych warunkach w stosunku do oferty, która zostanie Tobie przedstawiona. Jako że nie świadczymy bezpośrednich usług w zakresie udzielania pożyczek, nie jesteśmy w stanie dokonać kontroli przykładów przedstawionych na Stronie internetowej Pożyczkodawcy. Prosimy, abyś miał/-a świadomość, że decyzja odnośnie zaoferowania mu pożyczki lub innych usług finansowych leży wyłącznie w gestii Pożyczkodawcy i nie mamy żadnego wpływu na podejmowane przez niego decyzje,

Pożyczkodawca dokona oceny ryzyka przed złożeniem Tobie oferty bądź udzieleniem stosownej decyzji. Ocena to może zawierać pełną ocenę Twoje historii kredytowej, zarówno w przeszłości, jak i aktualnej

Kontrola Klienta

W związku ze złożonym przez Ciebie wnioskiem o pożyczkę Pożyczkodawca może skorzystać z usług biur informacji gospodarczej lub Bura Informacji Kredytowej w celu podjęcia ostatecznej decyzji. Analiza zdolności kredytowej oraz informacje z Biur Informacji Kredytowej mogą również zapobiec wyłudzeniom, w związku z czym będziesz proszony/-a o wyrażenie zgody na wykorzystanie wprowadzonych przez Ciebie do systemu danych dla celów zapobiegania wyłudzeniom oraz dla zapewnienia, że Twoja tożsamość jest chroniona.

Dane wprowadzone do systemu przez Ciebie muszą być prawdziwe, aktualne i kompletne, gdyż podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych danych może skutkować zaoferowaniem Ci pożyczki nieodpowiadającej Twoim potrzebom oraz będzie uważane za naruszenie Regulaminu, co z dużym prawdopodobieństwem będzie oznaczać również naruszenie postanowień umowy zawartej między Tobą a Pożyczkodawcą. Świadome podanie nieprawdziwych danych może ponadto skutkować wszczęciem postępowania karnego przeciwko Tobie.

Jeżeli upoważniłeś/-aś osobę trzecią do działania w swoim imieniu, przekazanie jakichkolwiek danych przez tę osobę trzecią będzie miało skutki jedynie wobec Ciebie. Jeżeli złożysz razem z inną osobą wspólny wniosek o pożyczkę za pośrednictwem Strony internetowej, każdy z wnioskodawców będzie uznany za Klienta działającego za zgodą drugiego z nich. Korespondencja kierowana do jednego z wnioskodawców będzie uznawana za skuteczną wobec obu wnioskodawców.


Dane Klientów (włączając w to korzystanie ze Strony internetowej) 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie następować zgodnie z postanowieniami polityki prywatności. Poprzez korzystanie ze Strony internetowej oraz znajdującego się tam formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych i tym samym gwarantujesz, że wszelkie dane/informacje wprowadzone do systemu są prawdziwe, aktualne i kompletne.

Wymogi techniczne

Korzystanie ze Strony internetowej oraz naszych usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Ciebie następujących wymogów technicznych:

  • podłączenie do internetu (przewodowe lub bezprzewodowe)
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie plików hipertekstowych (html)
  • oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, flash
  • rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1024×768

Kontakt

Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, kontakt z Tobą w celu przekazania informacji, powiadomień w związku ze złożonym wnioskiem lub w związku z innymi usługami, może nastąpić drogą telefoniczną, za pośrednictwem sms-ów, poczty tradycyjnej.

Wszelka komunikacja pomiędzy nami a Tobą będzie prowadzona w języku polskim (chyba, że wyrazisz zgodę na prowadzenie komunikacji w języku angielskim).


Prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie w stosunku do zawartości Strony internetowej oraz formularza przynależą do Monevo Limited i chronione są przepisami prawa Zjednoczonego Królestwa w zakresie ochrony praw autorskich oraz ochrony znaków towarowych. Możesz kopiować zawartość Strony internetowej jedynie dla celów prywatnych, ale nie możesz tej zawartości powielać, przechowywać czy reprodukować w jakikolwiek sposób, w tym, między innymi powielać za pośrednictwem środków elektronicznych, bez uprzedniej pisemnej zgody Monevo Limited.
Każde bezprawne ściągnięcie, przetwarzanie czy kopiowanie lub modyfikowanie w inny sposób jakiejkolwiek zawartości Strony internetowej i formularza stanowi naruszenie prawa, co może skutkować podjęciem stosownych kroków prawnych.

Monevo nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakiegokolwiek bezprawnego wykorzystania informacji zawartych na Stronie internetowej i w formularzu.


Odpowiedzialność

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Pożyczkodawca zaakceptuje konkretny wniosek o pożyczkę. Może to wynikać w sposób pośredni lub bezpośredni z przyczyn tkwiących w systemie, przyczyn, które są nieprzewidywalne i są poza Naszą lub Pożyczkodawcy kontrolą, jak również w wyniku podania nieprawidłowych danych. Nie będziemy odpowiadać za jakiekolwiek szkody powstałe w opisanych powyżej przypadkach, chyba że okaże się, że Nasze działanie cechowało się niedbalstwem, było niezgodne z Regulaminem lub co innego wynika z prawa Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z sekcją „Prawo właściwe i jurysdykcja”.

MoneyGuru współpracuje z pośrednikami finansowymi oraz przedsiębiorstwami udzielającymi pożyczek, m.in.: Kreditech Holding SSL GmbH, Net Credit Sp. z o.o., Creamfinance Poland Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Regita Sp. z o.o., MiniCredit Sp. z o.o., PolCredit Sp. z o.o., Friendly Finance Poland Sp. z o.o., Incredit Sp z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Aventus Group Sp z o.o., Profi Credit Polska S.A., SMS Kredyt Sp. z o.o., Primus Finance Sp. zo.o., Aasa Polska S.A., Provident Polska S.A., Mash Sp. z o.o., Axcess Financial Poland Sp. z o.o., PolCredit Sp z o.o. Ferratum Bank p.l.c., Wonga.pl sp. z o.o., Alfakredyt sp. z o.o., Super Grosz Sp. z o.o.,

Wyżej wymienione podmioty nie wyczerpują listy Partnerów MoneyGuru. Jednocześnie Monevo Limited zastrzega sobie prawo do nawiązania współpracy z innymi Partnerami lub do rozwiązania współpracy z dotychczasowymi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.


Zgodność

Formularz może być wykorzystywany jedynie dla celów i w sposób zgodny z prawem. Korzystając z niego zgadzasz się postępować zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, aktami prawnymi czy regulacjami dotyczącymi Formularza oraz korzystania z niego. Przyjmujesz również do wiadomości, że za pośrednictwem formularza nie będziesz mógł wysyłać lub przekazywać: wirusów komputerowych lub innego szkodliwego oprogramowania, zakłócać normalnego przebiegu przetwarzania danych, jak również nie będziesz mógł wysyłać lub przekazywać żadnych materiałów o charakterze zniesławiającym, obraźliwym czy nieprzyzwoitym lub w inny sposób bezprawnym.


Prawo do odstąpienia od umowy
 

Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie umowy z Monevo w zakresie świadczenia usług pośrednictwa finansowego. Przysługuje Ci prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn poprzez złożenie Nam oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wskazany wyżej termin uznaje się za zachowany w razie wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Nie zostaniesz obciążony/-a jakimikolwiek kosztami związanymi z odstąpieniem od umowy.


Wypowiedzenie umowy

Możesz w każdym czasie wypowiedzieć zawartą z nami umowę w każdym czasie, co jednak będzie skutkować brakiem możliwości korzystania ze strony internetowej oraz usług Monevo Limited.


Prawo właściwe oraz jurysdykcja 

Strona internetowa oraz znajdujący się na niej formularz są zarządzane i obsługiwane w Wielkiej Brytanii. Regulamin oraz wynikające z niego lub z nim powiązane pozaumowne zobowiązania podlegają prawom Anglii i Walii. Nie uchyla to jednak zastosowania tych przepisów prawa polskiego, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo i miejscowo z uwagi na Twoje miejsce zamieszkania sądy polskie.


Reklamacje

Dokładamy wszelkich starań aby usługi świadczone na rzecz naszych Klientów były na najwyższym możliwym poziomie. Jeżeli jednak chciałbyś złożyć reklamację, możesz to uczynić za pośrednictwem poczty elektronicznej według wskazanych niżej danych:

Pisemnie na adres:

Kierownik ds. Obsługi Klienta (Compliance Manager)

Monevo Limited

Oxford House

Oxford Road

Macclesfield

SK11 8HS

Wielka Brytania

Poczta elektroniczna:

bok@moneyguru.com.pl

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdziesz w Zasadach Rozpatrywania Reklamacji, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług.