Regulamin świadczenia usług

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ MONEVO SP. Z O.O.


Nasze zasady

Niniejszy regulamin zawiera postanowienia dotyczące świadczenia usług za pośrednictwem Money Guru należącym do Monevo sp. z o.o. („Monevo”).

Prosimy, abyś uważnie się zapoznał z treścią niniejszego regulaminu dla upewnienia się, że chcesz skorzystać z oferowanych przez Monevo usług.

Jeżeli po lekturze niniejszego regulaminu okaże się, że nie odpowiada Tobie jego treść, prosimy o niekorzystanie z naszych usług.

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 

Słownik pojęć:

 • Regulamin” oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług;
 • Użytkownicy” oznacza użytkowników Internetu;
 • Informacja o Użytkowniku” oznacza dane wprowadzone do systemu za pośrednictwem strony internetowej;
 • Iframe” oznacza strukturę używaną i osadzoną w serwisie;
 • My/Nas/Nasz” oznacza Monevo;
 • Strona internetowa” oznacza Stronę internetową lub jakikolwiek kolejny adres URL, który może ją zastąpić i być używanym w celu zapewnienia dostępu do naszej struktury;
 • Państwo/Klient” oznacza użytkownika Strony internetowej.
 • Usługa” oznacza operację, w wyniku której Monevo dokonuje dopasowania wniosku złożonego przez Klienta do Pożyczkodawcy.
 • Monevo” oznacza Monevo sp. z o.o.
 • Pożyczkodawca” oznacza podmiot w rozumieniu art. 5 pkt 2 i 2 a Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. 2018 poz. 993, 1075) który w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu konsumentowi.

 

Informacje o Monevo

Monevo sp. z o.o. („Monevo“) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą we Wrocławiu, ul. Pawła Włodkowica 12/7, 50 - 072 Wrocław (zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000688104; nr NIP:  897 – 184 – 25 – 27).

Monevo jest pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 poz. 993, 1075) i jest zarejestrowana w rejestrze pośredników kredytowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 024921.

Monevo jest członkiem polskiego związku instytucji pożyczkowych.

Monevo jest spółką należącą do grupy spółek Quint Group Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Quint Group Limited jest pośrednikiem kredytowym zarejestrowanym w rejestrze prowadzonym przez angielski organ nadzoru finansowego (ang. Financial Conduct Authority) pod numerem 669450. Quint Group Limited jest podmiotem nadzorowanym przez angielski organ nadzoru finansowego (ang. Financial Conduct Authority).


Nasze usługi – jak działamy

Znak towarowy Money Guru stanowi własność Quint Group Limited oraz jest obsługiwany przez Monevo. Nie jesteśmy Pożyczkodawcą, w związku z czym nie udzielimy Tobie bezpośrednio pożyczki. Nasze usługi polegają na internetowym dopasowywaniu pożyczkobiorców i pożyczkodawców, w ramach czego przedstawimy Ciebie Pożyczkodawcy lub innemu dostawcy usług finansowych. Poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie internetowej wyrażasz zgodę na dopasowanie Twojego wniosku przez Monevo z jednym z Pożyczkodawców w naszej ofercie. W ramach tej usługi złożony przez Ciebie wniosek zostanie w czasie rzeczywistym przekazany jednemu bądź większej ilości Pożyczkodawców na podstawie ich kryteriów udzielania pożyczek do czasu aż jeden z Pożyczkodawców zaakceptuje Twój wniosek, a wszyscy pozostali Pożyczkodawcy go odrzucą.

W sytuacji, gdy Pożyczkodawca zaakceptuje Twój wniosek, zostaniesz przekierowany/-a na stronę internetową Pożyczkodawcy wskazaną nam przez Pożyczkodawcę. W przypadku, gdy Pożyczkodawca nie ma strony internetowej, możemy przekazać Tobie wszelkie niezbędne informacje i dane kontaktowe Pożyczkodawcy, który zaakceptował Twój wniosek o pożyczkę.

Nasza działalność ogranicza się jedynie do przekazania Twojego wniosku Pożyczkodawcy, który zapoznał się wcześniej z tym wnioskiem i go zaakceptował, tj. uznał, że istnieje prawdopodobieństwo, że może zaproponować Tobie odpowiednią pożyczkę lub inne usługi. W ramach naszej działalności pobieramy prowizję od Pożyczkodawcy, jak również możemy część tego wynagrodzenia przekazać na rzecz właściciela Strony internetowej, za pośrednictwem której świadczymy nasze usługi.
 

Nie pobieramy żadnych opłat od Ciebie za skorzystanie z naszych usług.

Nie jesteś zobowiązany/-a do wzięcia pożyczki lub przyjęcia usług oferowanych przez Pożyczkodawcę. Prosimy, abyś uważnie zapoznał/-a się z warunkami przedstawionej oferty oraz podjął/podjęła odpowiedzialną decyzję odnośnie przyjęcia oferty. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy abyś skontaktował/-ła się z Pożyczkodawcą przed przyjęciem oferty i związaniem się umową.

Jakiekolwiek przykłady dostępnych pożyczek oraz ich warunków (w tym ilości rat i oprocentowania) zaprezentowane na Stronie internetowej Pożyczkodawcy są jedynie przykładowymi ofertami związanymi ze świadczonymi usługami. Przykłady te mają na celu jedynie wyjaśnić i przedstawić zakres proponowanych usług. Nie stanowią one wiążącej oferty ani gwarancji złożenia oferty na takich samych warunkach w stosunku do oferty, która zostanie Tobie przedstawiona. Jako że nie świadczymy bezpośrednich usług w zakresie udzielania pożyczek, nie jesteśmy w stanie dokonać kontroli przykładów przedstawionych na Stronie internetowej Pożyczkodawcy. Prosimy, abyś miał/-a świadomość, że decyzja odnośnie zaoferowania mu pożyczki lub innych usług finansowych leży wyłącznie w gestii Pożyczkodawcy i nie mamy wpływu na podejmowane przez niego decyzje,

Pożyczkodawca dokona oceny Twojej zdolności kredytowej przed złożeniem Tobie oferty bądź udzieleniem stosownej decyzji.


Kontrola Klienta

 

W związku ze złożonym przez Ciebie wnioskiem o pożyczkę Pożyczkodawca może skorzystać z usług biur informacji gospodarczej (tj. np Krajowego Biura Informacji Kredytowej,  BIG InfoMonitor) w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Dane wprowadzone do systemu przez Ciebie muszą być prawdziwe, aktualne i kompletne, gdyż podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych danych może skutkować zaoferowaniem Ci pożyczki nieodpowiadającej Twoim potrzebom oraz będzie uważane za naruszenie Regulaminu, co z dużym prawdopodobieństwem będzie oznaczać również naruszenie postanowień umowy zawartej między Tobą a Pożyczkodawcą. Świadome podanie nieprawdziwych danych może ponadto skutkować wszczęciem postępowania karnego przeciwko Tobie.


Wymogi techniczne

Korzystanie ze Strony internetowej oraz naszych usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Ciebie następujących wymogów technicznych:

 • podłączenie do internetu (przewodowe lub bezprzewodowe)
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie plików hipertekstowych (html)
 • oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, flash
 • rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1024×768


Kontakt

Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, kontakt z Tobą w celu przekazania informacji, powiadomień w związku ze złożonym wnioskiem lub w związku z innymi usługami, może nastąpić np. drogą telefoniczną, mailem czy za pośrednictwem sms-ów.

Wszelka komunikacja pomiędzy nami a Tobą będzie prowadzona w języku polskim.
 

Prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie w stosunku do zawartości Strony internetowej oraz formularza przynależą do Monevo i chronione są przepisami prawa w zakresie ochrony praw autorskich oraz ochrony znaków towarowych. Możesz kopiować zawartość Strony internetowej jedynie dla celów prywatnych, ale nie możesz tej zawartości powielać, przechowywać czy reprodukować w jakikolwiek sposób, w tym, między innymi powielać za pośrednictwem środków elektronicznych, bez uprzedniej pisemnej zgody Monevo.
Każde bezprawne ściągnięcie, przetwarzanie czy kopiowanie lub modyfikowanie w inny sposób jakiejkolwiek zawartości Strony internetowej i formularza stanowi naruszenie prawa, co może skutkować podjęciem stosownych kroków prawnych.

Monevo nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakiegokolwiek bezprawnego wykorzystania informacji zawartych na Stronie internetowej i w formularzu.


Odpowiedzialność

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Pożyczkodawca zaakceptuje konkretny wniosek o pożyczkę. Może to wynikać w sposób pośredni lub bezpośredni z przyczyn tkwiących w systemie; przyczyn, które są nieprzewidywalne i są poza Naszą lub Pożyczkodawcy kontrolą, jak również w wyniku podania nieprawidłowych danych. Nie będziemy odpowiadać za jakiekolwiek szkody powstałe w opisanych powyżej przypadkach, chyba że okaże się, że Nasze działanie cechowało się niedbalstwem, było niezgodne z Regulaminem lub co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Kategoria

 Dalsza informacja

Monevo współpracuje z pożyczkodawcami i pośrednikami finansowymi takimi jak m.in.:

 • Net Credit Sp. z o.o.
 • Creamfinance Poland Sp. z o.o.
 • Vivus Finance Sp. z o.o.
 • Regita Sp. z o.o.
 • MiniCredit Sp. z o.o.
 • PolCredit Sp. z o.o.
 • Friendly Finance Poland Sp. z o.o.
 • Incredit Sp z o.o., Zaplo Sp. z o.o.
 • Aventus Group Sp z o.o.
 • Profi Credit Polska S.A.
 • SMS Kredyt Sp. z o.o.
 • Primus Finance Sp. zo.o.
 • Aasa Polska S.A.
 • Provident Polska S.A.
 • Mash Sp. z o.o.
 • Axcess Financial Poland Sp. z o.o.
 • PolCredit Sp z o.o.
 • Ferratum Bank p.l.c.
 • Alfakredyt sp. z o.o.
 • Super Grosz Sp. z o.o.
 • Miloan Polska Sp. z o.o.
 • Fellow Finance Polska Sp. z o.o.
 • CREDISSIMO Polska sp. z o.o. 
 • Tribution Consult LTD
 • Cream Wise Inc.
 • Euroloan (Mash Poland) 
 • Kreditech Polska Sp. z o.o. 


Wyżej wymienione podmioty nie wyczerpują listy Partnerów Monevo. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do nawiązania współpracy z innymi Partnerami lub do rozwiązania współpracy z dotychczasowymi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 

Zgodność

Formularz może być wykorzystywany jedynie dla celów i w sposób zgodny z prawem. Korzystając z niego zgadzasz się postępować zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, aktami prawnymi czy regulacjami dotyczącymi Formularza. Przyjmujesz również do wiadomości, że za pośrednictwem formularza nie będziesz mógł wysyłać lub przekazywać: wirusów komputerowych lub innego szkodliwego oprogramowania, zakłócać normalnego przebiegu przetwarzania danych, jak również nie będziesz mógł wysyłać lub przekazywać żadnych materiałów o charakterze zniesławiającym, obraźliwym czy nieprzyzwoitym lub w inny sposób bezprawnym.
 

Prawo do odstąpienia od umowy 

Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie umowy z Monevo w zakresie świadczenia usługi polegającej na internetowym dopasowywaniu pożyczkobiorców i pożyczkodawców, w ramach których przedstawiamy Ciebie Pożyczkodawcy lub innemu dostawcy usług finansowych.

Przysługuje Ci prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn poprzez złożenie Nam oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wskazany wyżej termin uznaje się za zachowany w razie wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Nie zostaniesz obciążony jakimikolwiek kosztami związanymi z odstąpieniem od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy z Monevo.


Wypowiedzenie umowy

Możesz w każdym czasie wypowiedzieć zawartą z nami umowę.


Prawo właściwe oraz jurysdykcja 

Strona internetowa oraz znajdujący się na niej formularz, ten Regulamin oraz Zasady rozpatrywania reklamacji czy Polityka Prywatności podlegają obowiązującym przepisom prawa polskiego.

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo i miejscowo sądy polskie.


Reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone na rzecz naszych Klientów były na najwyższym możliwym poziomie. Jeżeli jednak chciałbyś złożyć reklamację, możesz to uczynić za pośrednictwem poczty elektronicznej według wskazanych niżej danych:
 

Pisemnie na adres:

Monevo Sp. z o.o.
Ul. Krakowskie Przedmieście 13
00 – 071 Warszawa

Poczta elektroniczna:

[email protected]
 

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdziesz w Zasadach Rozpatrywania Reklamacji, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług.