Informacje Dotyczące PEP - ÓW:

Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (tj. PEP – z ang. politically exposed person), bliscy współpracownicy PEP, członkowie rodziny PEP zostali zdefiniowani w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 2 ust. 2 pkt 3, 11 i 12) (Dz.U. 2018 poz. 723 ze zm.)


PEP:

Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP) to osoby fizyczne, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: 

a) szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie oraz sekretarze stanu,

b) członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,

c) członkowie organów zarządzających partii politycznych,

d) członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,

e) członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,

f)  ambasadorowie, chargés d'affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych,

g) członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i)  dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorzy generalnych urzędów wojewódzkich,

j)  inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.


Bliscy współpracownicy PEP to:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.


Członek rodziny PEP to: 

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,  

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,  

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. 
 

DLACZEGO MAM SKŁADAĆ TO OŚWIADCZENIE?

Pożyczkodawcy udzielający Ci kredytu są tzw. instytucjami pożyczkowymi. Te instytucje są obowiązane stosować środki bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Co oznacza, że pożyczkodawcy w ramach środków bezpieczeństwa finansowego będą prosić Cię o złożenie takiego oświadczenia. 

Ważne: składając oświadczenie dot. Twojego statusu (czyli czy jesteś/nie jesteś PEP –em etc.) musisz być świadomy, że składasz je pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 46 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).