INFORMACJE DOTYCZĄCE PEP - ÓW:

Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (tj. PEP – z ang. politically exposed person), bliscy współpracownicy PEP, członkowie rodziny PEP zostali zdefiniowani w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 2 ust. 2 pkt 3, 11 i 12) (Dz.U. 2018 poz. 723 ze zm.)

Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: 

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, 

c) członków organów zarządzających partii politycznych, 

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,  

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, 

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, 

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej. 

Bliscy współpracownicy PEP to:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Członek rodziny PEP to: 

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,  

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,  

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. 

DLACZEGO MAM SKŁADAĆ TO OŚWIADCZENIE?

Pożyczkodawcy udzielający Ci kredytu są tzw. instytucjami pożyczkowymi. Te instytucje są obowiązane stosować środki bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Co oznacza, że pożyczkodawcy w ramach środków bezpieczeństwa finansowego będą prosić Cię o złożenie takiego oświadczenia. 

Ważne: składając oświadczenie dot. Twojego statusu (czyli czy jesteś/nie jesteś PEP –em etc.) musisz być świadomy, że składasz je pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 46 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).