Lista współpracujących pożyczkodawców

 

Pożyczkodawca

BIG / pomiot sprawdzający, Inne

Zgody Wymaganane przez Pożyczkodawców

Czy będę musiał/a udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia pożyczkodawcy?

Aasa Polska S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową  tak
POZYCZKA PLUS
(Aventus Group)
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38

Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej*

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – TUSUMI Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na udostępnianie przez Pożyczkodawcę – mojego numeru PESEL innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na udostępnianie przez nich Pożyczkodawcy informacji o historii moich pożyczek oraz zestawianie tych informacji przez Pożyczkodawcę – TUSUMI Sp. z o.o.*

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – TUSUMI Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie, w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych osobowych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnianie przez Pożyczkodawcę innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na dokonywanie przez nich analiz statystycznych oraz udostępnianie i zestawianie ich wyników Pożyczkodawcy. *

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – TUSUMI Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę – TUSUMI Sp. z o.o. moich danych osobowych określonych w umowie o kredyt konsumencki zawartej z Pożyczkodawcą oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Pożyczkodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Pożyczkodawcę wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki. *

Zgoda na udostępnianie danych do Kaczmarski Group* http://www.aventusgroup.nazwa.pl/kaczmarski/CHK20.pdf

Zgoda na przetwarzanie danych przez Kaczmarski Group* (http://www.aventusgroup.nazwa.pl/kaczmarski/CHK21.pdf

Zgoda na udostępnienie danych z Kaczmarski Group* https://admin.smartpozyczka.pl/images/CHK22s.pdf

tak

SMART POŻYCZKA (Aventus Group)

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38

Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej*

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na udostępnianie przez Pożyczkodawcę – mojego numeru PESEL innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na udostępnianie przez nich Pożyczkodawcy informacji o historii moich pożyczek oraz zestawianie tych informacji przez Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o.*

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie, w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych osobowych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnianie przez Pożyczkodawcę innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na dokonywanie przez nich analiz statystycznych oraz udostępnianie i zestawianie ich wyników Pożyczkodawcy. *

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o. moich danych osobowych określonych w umowie o kredyt konsumencki zawartej z Pożyczkodawcą oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Pożyczkodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Pożyczkodawcę wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki. *

Zgoda na udostępnianie danych do Kaczmarski Group* (http://www.aventusgroup.nazwa.pl/kaczmarski/CHK20.pdf

Zgoda na udostępnianie danych do Kaczmarski Group* (http://www.aventusgroup.nazwa.pl/kaczmarski/CHK20.pdf

Zgoda na udostępnienie danych z Kaczmarski Group* (https://admin.smartpozyczka.pl/images/CHK22s.pdf

tak
Profi Credit S.A.  

Informacja dla konsumenta: Pamiętaj, że Profi Credit Polska S.A. będzie się z Tobą kontaktował telefonicznie lub SMS -owo lub drogą elektroniczną (na podane przez Ciebie w formularzu dane kontaktowe) celem wykonania obowiązków przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki, w tym celem udzielenia Ci informacji o proponowanym kredycie konsumenckim.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej od Profi Credit Polska S.A. z siedzibą ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472151080.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 14 września 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954) przez Credit Polska S.A. z siedzibą ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472151080.

tak
Cream Wise Inc. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o udzielenie pożyczki:
Upoważniam Kredytodawcę KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00 – 682 Warszawa, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie KIM Finance sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez udostępnienie KIM Finance sp. z o.o.
w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Upoważniam Kredytodawcę KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00 – 682 Warszawa, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o kredyt konsumencki, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a takżewyrażam zgodęna przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do KIM Finance sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej umowy o kredyt konsumencki, po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o kredyt konsumencki, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00 – 682 Warszawa, do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
tak
Miloan Polska Sp. z o.o. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A
7.5 udziela upoważnienia Pożyczkodawcy do:
wystąpienia do InfoMonitora Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie i uzyskania informacji gospodarczych o swoich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważnia Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą we Wrocławiu i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
wystąpienia do Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą w Warszawie i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
7.6 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przez niego z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz Pożyczkodawcy, wynikających z niniejszej Umowy do:
BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie,ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa;
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;
Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
8. Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie:
"W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam Pożyczkodawcy, tj. spółce Miloan Polska Sp. z o.o. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:
"W związku ze złożeniem przez mnie wniosku o pożyczkę:
Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Miloan Polska Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową Miloan Polska Sp. z o.o. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez Miloan Polska Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Miloan Polska Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Miloan Polska Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez te podmioty oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Miloan Polska Sp. z o.o. umowy pożyczki oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Miloan Polska Sp. z o.o.  umowy pożyczki, przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie."
tak
Euroloan (Mash Poland) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę

tak
Primus Finance Sp. z o.o. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie:
„W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam Pożyczkodawcy, tj. spółce Duo Finance Sp. z o.o. oraz będącej Pośrednikiem działającym w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy spółce Primus Finance Sp. z o.o. (każdej z tych spółek z osobna) pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:
W związku ze złożeniem przez mnie wniosku o pożyczkę:
• Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Duo Finance Sp. z o.o. lub będącą Pośrednikiem działającym w imieniu i
na rzecz Pożyczkodawcy spółkę Primus Finance Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Duo Finance Sp. z o.o. oraz Primus Finance Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez (nazwa firmy) w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
• Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Duo Finance Sp. z o.o. lub będącą Pośrednikiem działającym w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy spółkę Primus Finance Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Pożyczkodawcą umowy, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej, w tym udostępnianie S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Duo Finance Sp. z o.o. oraz Primus Finance Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Duo Finance Sp. z o.o. umowy lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Duo Finance Sp. z o.o. umowy, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
• Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność zprawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych
osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej:
• W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 15C, KRS 0000600398 oraz spółkę Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 8, KRS 0000594858 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@primusfinance.pl), świadczącej usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz Duo Finance Sp. z o.o. (każdą z wyżej wymienionych spółek z osobna) w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych
d)
Strona 6 z 20
informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Duo Finance Sp. z o.o. i ich przetwarzanie przez Duo
Finance Sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia.
• W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się
na udostępnienie Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 15C, KRS 0000600398 oraz Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 8, KRS 0000594858 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@primusfinance.pl), świadczącej usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz Duo Finance Sp. z o.o. przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.
• W celu oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 15C, KRS 0000600398 oraz Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 8, KRS 0000594858 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@primusfinance.pl), świadczącej usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz Duo Finance Sp. z o.o., nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Duo Finance Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Duo Finance Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Duo Finance Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Duo Finance Sp. z o.o. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę
* Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
tak
Kreditech Polska Sp. z o.o. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 Zgodnie z artykułem 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530), w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, upoważniacie Państwo Kreditech Polska Sp. z o.o. do wystąpienia z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych na Państwa temat do któregokolwiek z następujących podmiotów, (podając Państwa imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania (opcjonalnie), datę urodzenia, PESEL oraz numer dowodu osobistego):

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lublańskiej 38 (31-476),
Biuro Informacji Gospodarczej ERIF SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2 (00-095),
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),
Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77a (02-679)
Jednocześnie Upoważniam Kreditech Polska Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych* (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Kreditech Polska Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Kreditech Polska Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

* ZAKRES UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DANYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE POMIĘDZY INSTYTUCJAMI UTWORZONYMI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA BANKOWEGO A INSTYTUCJAMI POŻYCZKOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam Kreditech Polska Sp. z o.o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Klauzula Informacyjna

Uprzejmie informujemy, że jeżeli nie udzielicie Państwo powyższej zgody, Kreditech Polska Sp. z o.o. nie udzieli Państwu pożyczki (zgodnie z artykułem 24, paragraf 2, punkt 2 w związku z artykułem 14, paragraf 1, pozycja 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530)).

Możecie Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając Państwa preferencje bezpośrednio w Państwa obszarze użytkownika.
tak
Fellow Finance Polska Sp. z o.o. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę tak

Takto Finanse Sp. z o.o.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę

tak

IPF Polska Ps. z.o.o.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, IPF Polska sp. z .o. z siedzibą w 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 136, Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A.

 

Przykład reprezentatywny:

Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” obowiązuje od dnia 14 stycznia 2020r i dotyczy pożyczki oferowanej we wszystkich kanałach dystrybucji produktów. Z oferty produktowej „Pożyczka ratalna” mogą skorzystać obecni oraz nowi klienci, którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania scoringu kredytowego oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” dostępna jest z okresem kredytowania wynoszącym od 3 do 36 miesięcy, w kwotach od 800,00 zł do 15.000 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 77,12 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 4.200,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 9.004,28 zł, oprocentowanie stałe 9,00 %, całkowity koszt kredytu 4.804,28 zł (w tym: prowizja 3.141,18 zł, odsetki 616,04 zł, opłata przygotowawcza 1.047,06 zł), 36 miesięcznych rat: 35 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 250,13 zł., ostatnia 36 miesięczna rata w wysokości 249,73 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 18.03.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki ratalnej.

Link do formularza informacyjnego dla ww produktu (przykład reprezentatywny):

Link do projektu umowy pożyczki:

tak