Lista pożyczkodawców

Lista pożyczkodawców, z którymi współpracujemy:


Aasa Polska S.A.

BIG / pomiot sprawdzający, Inne

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2

Zgody Wymaganane przez Pożyczkodawców

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową

Czy będę musiał/a udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia pożyczkodawcy?

Tak


AIQLABS Sp. Z o.o. (SuperGrosz)

BIG / pomiot sprawdzający, Inne

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2

Zgody Wymaganane przez Pożyczkodawców

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie,

1.     Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję politykę prywatności, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz oświadczenie PEP.

2.     Upoważniam Aiqlabs Sp. z o.o. do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej*.  

Wyrażam zgodę na weryfikację w biurach informacji gospodarczej oraz na odpytanie**u innych podmiotów i przekazanie informacji.

●      *Upoważniam AIQLABS Sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie, o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach.

        Jednocześnie upoważniam AIQLABS Sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy.

        Wyrażam zgodę na przekazywanie przez AIQLABS Sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wobec AIQLABS Sp. z o.o. na zasadach i w trybie określonym w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie.

        **W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez AIQLABS Sp. z o. o. . z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, a także zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez AIQLABS sp. z o.o. i przetwarzanie ich przez AIQLABS sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia.

        W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie AIQLABS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* ** w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.

        W celu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AIQLABS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec AIQLABS sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez AIQLABS sp. z o.o. wierzytelności wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z AIQLABS sp. z o.o. oraz wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez AIQLABS sp. z o.o. w analizach statystycznych przez okres 3 lat moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

●     *** Lista współpracujących Kredytodawców: https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższej zgody. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.


 

Axi Card

Przydatne linki

Warunki użytkowania, Polityka Prywatności

Zgoda na udostępnienie danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej

Zgonda no dokonanie weryfikacji konta bankowego oraz oceny zdolności kredytowej za pośrednictwem usługi instantor

Czy będę musiał/a udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia pożyczkodawcy?

Tak


Capital Service S.A.

Zgody Wymaganane przez Pożyczkodawców

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę

Czy będę musiał/a udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia pożyczkodawcy?

Tak


Cream Wise Inc.

BIG / pomiot sprawdzający, Inne

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38

Zgody Wymaganane przez Pożyczkodawców

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o udzielenie pożyczki:

Upoważniam Kredytodawcę KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00 – 682 Warszawa, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie KIM Finance sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez udostępnienie KIM Finance sp. z o.o.

w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Upoważniam Kredytodawcę KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00 – 682 Warszawa, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o kredyt konsumencki, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a takżewyrażam zgodęna przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do KIM Finance sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej umowy o kredyt konsumencki, po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o kredyt konsumencki, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00 – 682 Warszawa, do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Czy będę musiał/a udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia pożyczkodawcy?

Tak


Fellow Finance Polska Sp. Z o.o.

BIG / pomiot sprawdzający, Inne

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38

Zgody Wymaganane przez Pożyczkodawców

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę

Czy będę musiał/a udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia pożyczkodawcy?

Tak


IPF Polska Sp. Z o.o.    

BIG / pomiot sprawdzający, Inne

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, IPF Polska sp. z .o. z siedzibą w 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 136, Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A.

Zgody Wymaganane przez Pożyczkodawców

Przykład reprezentatywny:

Produkt “Pożyczka ratalna

”Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” obowiązuje od dnia 01 lipca 2021 r. Z oferty produktowej „Pożyczka ratalna” mogą skorzystać klienci, którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania oceny kredytowej oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” dostępna jest z okresem kredytowania wynoszącym od 6 do 36 miesięcy, w kwotach od 800,00 zł do 15.000 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 118,81 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.273,40 zł, oprocentowanie stałe 7,20 %, całkowity koszt kredytu 2.273,40 zł (w tym: prowizja 1.571,40 zł, odsetki 178,20 zł, opłata hapiserwis 523,80 zł), 18 miesięcznych rat: 17 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 292,97 zł, ostatnia 18 miesięczna rata w wysokości 292,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki ratalnej."

Link do formularza informacyjnego: (https://www.hapipozyczki.pl/loanengine/rest/credit-application-pl/initial-eu-terms-anonymous?amount=240000&maturity=12)

Przekazanie informacji na trwałym nośniku

Monevo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Pawła Włodkowica 12/7, 50 - 072

Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000688104; nr NIP: 897 – 184 – 25 – 27) jest pośrednikiem kredytu konsumenckiego dla kredytodawcy IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, wpisaną do rejestru instytucji pożyczkowych KNF pod numerem: RIP000136, nr KRS: 0000333174, NIP: 7010191956 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS). IPF udziela pożyczek hapipozyczki(„IPF”).

Monevo jest pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2019 poz. 1083) i jest zarejestrowana w rejestrze pośredników kredytowych prowadzonym przez Komisję

Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 024921

W ramach wykonywania pośrednictwa kredytu konsumenckiego dla kredytodawcy IPF sp. z o.o. Monevo jest umocowane do następujących czynności w imieniu kredytodawcy:

  1. odebrania od Klienta danych na wniosku kredytowym,
  2. identyfikacji Klienta,
  3. przekazania wniosku kredytowego do IPF,
  4. przekazania Klientowi decyzji IPF dotyczącej rozpoznania wniosku kredytowego.

Monevo nie pobiera żadnych opłat od konsumenta w zw. z wykonywaniem ww.czynności.

Monevo pobiera wynagrodzenie od kredytodawcy IPF z tytułu ww. czynności.

Link do projektu umowy pożyczki

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę

Czy będę musiał/a udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia pożyczkodawcy?

Tak


Net Credit Sp. Z o.o.

BIG / pomiot sprawdzający, Inne

 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2

Zgody Wymaganane przez Pożyczkodawców:

  • Pełnomocnictwo BIK
  • Polityka Prywatności i Regulamin
  • Wzór umowy
  • Upoważnienie BIG InfoMonitor

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Czy będę musiał/a udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia pożyczkodawcy?

Tak


Profi Credit Polska S.A.

Zgody Wymaganane przez Pożyczkodawców

Informacja dla konsumenta: Pamiętaj, że Profi Credit Polska S.A. będzie się z Tobą kontaktował telefonicznie lub SMS -owo lub drogą elektroniczną (na podane przez Ciebie w formularzu dane kontaktowe) celem wykonania obowiązków przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki, w tym celem udzielenia Ci informacji o proponowanym kredycie konsumenckim.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej od Profi Credit Polska S.A. z siedzibą ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472151080.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 14 września 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954) przez Credit Polska S.A. z siedzibą ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472151080.

Czy będę musiał/a udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia pożyczkodawcy?

Tak


Provident Polska S.A.

Przydatne linki

Informacja dla Klienta

Oświadczenie Klienta

 

Czy będę musiał/a udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia pożyczkodawcy?

Tak


Takto Finanse Sp. Z o.o.

BIG / pomiot sprawdzający, Inne

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38

Zgody Wymaganane przez Pożyczkodawców

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę

Czy będę musiał/a udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia pożyczkodawcy?

Tak