Lista współpracujących pożyczkodawców

 

Pożyczkodawca

BIG / pomiot sprawdzający, Inne

Zgody Wymaganane przez Pożyczkodawców

Czy będę musiał/a udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia pożyczkodawcy?

Aasa Polska S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową  tak

Arena Finance Sp. z o.o. i LTU Finance Sp. z o.o.

POZYCZKA PLUS (Aventus Group)

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38

Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej*

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – TUSUMI Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na udostępnianie przez Pożyczkodawcę – mojego numeru PESEL innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na udostępnianie przez nich Pożyczkodawcy informacji o historii moich pożyczek oraz zestawianie tych informacji przez Pożyczkodawcę – TUSUMI Sp. z o.o.*

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – TUSUMI Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie, w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych osobowych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnianie przez Pożyczkodawcę innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na dokonywanie przez nich analiz statystycznych oraz udostępnianie i zestawianie ich wyników Pożyczkodawcy. *

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – TUSUMI Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę – TUSUMI Sp. z o.o. moich danych osobowych określonych w umowie o kredyt konsumencki zawartej z Pożyczkodawcą oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Pożyczkodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Pożyczkodawcę wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki. *

Zgoda na udostępnianie danych do Kaczmarski Group* (http://www.aventusgroup.nazwa.pl/kaczmarski/CHK20.pdf)

Zgoda na przetwarzanie danych przez Kaczmarski Group* (http://www.aventusgroup.nazwa.pl/kaczmarski/CHK21.pdf)

Zgoda na udostępnienie danych z Kaczmarski Group*
(https://admin.smartpozyczka.pl/images/CHK22s.pdf)

Umowa Ramowa: 
(https://admin.pozyczkaplus.pl/images/2020-06-05%20PLUS-umowa-pozyczki.pdf)

Umowa pożyczki:
(https://admin.pozyczkaplus.pl/images/2020-07-30_RUP_Tusumi.pdf)

tak

Arena Finance Sp. z o.o. i LTU Finance Sp. z o.o.
SMART POŻYCZKA (Aventus Group)

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38

Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej*

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na udostępnianie przez Pożyczkodawcę – mojego numeru PESEL innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na udostępnianie przez nich Pożyczkodawcy informacji o historii moich pożyczek oraz zestawianie tych informacji przez Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o.*

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie, w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych osobowych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnianie przez Pożyczkodawcę innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na dokonywanie przez nich analiz statystycznych oraz udostępnianie i zestawianie ich wyników Pożyczkodawcy. *

W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o. moich danych osobowych określonych w umowie o kredyt konsumencki zawartej z Pożyczkodawcą oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Pożyczkodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Pożyczkodawcę wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki. *

Zgoda na udostępnianie danych do Kaczmarski Group* (http://www.aventusgroup.nazwa.pl/kaczmarski/CHK20.pdf)

Zgoda na udostępnianie danych do Kaczmarski Group* (http://www.aventusgroup.nazwa.pl/kaczmarski/CHK20.pdf)

Zgoda na udostępnienie danych z Kaczmarski Group*
(https://admin.smartpozyczka.pl/images/CHK22s.pdf)

Umowa Ramowa : 
(https://admin.smartpozyczka.pl/images/2020-06-05-umowa-pozyczki-wzor-pixo.pdf)

Umowa Pożyczki: 
(https://admin.smartpozyczka.pl/files/2020-09-21-RUP-pixo.pdf)

tak
Profi Credit S.A.  

Informacja dla konsumenta: Pamiętaj, że Profi Credit Polska S.A. będzie się z Tobą kontaktował telefonicznie lub SMS -owo lub drogą elektroniczną (na podane przez Ciebie w formularzu dane kontaktowe) celem wykonania obowiązków przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki, w tym celem udzielenia Ci informacji o proponowanym kredycie konsumenckim.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej od Profi Credit Polska S.A. z siedzibą ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472151080.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 14 września 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954) przez Credit Polska S.A. z siedzibą ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472151080.

tak
Cream Wise Inc. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o udzielenie pożyczki:
Upoważniam Kredytodawcę KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00 – 682 Warszawa, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie KIM Finance sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez udostępnienie KIM Finance sp. z o.o.
w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Upoważniam Kredytodawcę KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00 – 682 Warszawa, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o kredyt konsumencki, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a takżewyrażam zgodęna przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do KIM Finance sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej umowy o kredyt konsumencki, po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o kredyt konsumencki, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00 – 682 Warszawa, do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
tak
Miloan Polska Sp. z o.o. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A
7.5 udziela upoważnienia Pożyczkodawcy do:
wystąpienia do InfoMonitora Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie i uzyskania informacji gospodarczych o swoich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważnia Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą we Wrocławiu i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
wystąpienia do Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą w Warszawie i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
7.6 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przez niego z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz Pożyczkodawcy, wynikających z niniejszej Umowy do:
BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie,ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa;
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;
Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
8. Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie:
"W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam Pożyczkodawcy, tj. spółce Miloan Polska Sp. z o.o. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:
"W związku ze złożeniem przez mnie wniosku o pożyczkę:
Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Miloan Polska Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową Miloan Polska Sp. z o.o. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez Miloan Polska Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Miloan Polska Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Miloan Polska Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez te podmioty oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Miloan Polska Sp. z o.o. umowy pożyczki oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Miloan Polska Sp. z o.o.  umowy pożyczki, przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie."
tak
Euroloan (Mash Poland) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę

tak
Primus Finance Sp. z o.o. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie:
„W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam Pożyczkodawcy, tj. spółce Duo Finance Sp. z o.o. oraz będącej Pośrednikiem działającym w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy spółce Primus Finance Sp. z o.o. (każdej z tych spółek z osobna) pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:
W związku ze złożeniem przez mnie wniosku o pożyczkę:
• Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Duo Finance Sp. z o.o. lub będącą Pośrednikiem działającym w imieniu i
na rzecz Pożyczkodawcy spółkę Primus Finance Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Duo Finance Sp. z o.o. oraz Primus Finance Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez (nazwa firmy) w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
• Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Duo Finance Sp. z o.o. lub będącą Pośrednikiem działającym w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy spółkę Primus Finance Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Pożyczkodawcą umowy, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej, w tym udostępnianie S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Duo Finance Sp. z o.o. oraz Primus Finance Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Duo Finance Sp. z o.o. umowy lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Duo Finance Sp. z o.o. umowy, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
• Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność zprawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych
osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej:
• W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 15C, KRS 0000600398 oraz spółkę Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 8, KRS 0000594858 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]), świadczącej usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz Duo Finance Sp. z o.o. (każdą z wyżej wymienionych spółek z osobna) w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych
d)
Strona 6 z 20
informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Duo Finance Sp. z o.o. i ich przetwarzanie przez Duo
Finance Sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia.
• W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się
na udostępnienie Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 15C, KRS 0000600398 oraz Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 8, KRS 0000594858 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]), świadczącej usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz Duo Finance Sp. z o.o. przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.
• W celu oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 15C, KRS 0000600398 oraz Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 8, KRS 0000594858 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]), świadczącej usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz Duo Finance Sp. z o.o., nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Duo Finance Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Duo Finance Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Duo Finance Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Duo Finance Sp. z o.o. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę
* Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
tak
Kreditech Polska Sp. z o.o. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 Zgodnie z artykułem 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530), w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, upoważniacie Państwo Kreditech Polska Sp. z o.o. do wystąpienia z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych na Państwa temat do któregokolwiek z następujących podmiotów, (podając Państwa imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania (opcjonalnie), datę urodzenia, PESEL oraz numer dowodu osobistego):

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lublańskiej 38 (31-476),
Biuro Informacji Gospodarczej ERIF SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2 (00-095),
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),
Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77a (02-679)
Jednocześnie Upoważniam Kreditech Polska Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych* (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Kreditech Polska Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Kreditech Polska Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

* ZAKRES UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DANYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE POMIĘDZY INSTYTUCJAMI UTWORZONYMI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA BANKOWEGO A INSTYTUCJAMI POŻYCZKOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam Kreditech Polska Sp. z o.o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Klauzula Informacyjna

Uprzejmie informujemy, że jeżeli nie udzielicie Państwo powyższej zgody, Kreditech Polska Sp. z o.o. nie udzieli Państwu pożyczki (zgodnie z artykułem 24, paragraf 2, punkt 2 w związku z artykułem 14, paragraf 1, pozycja 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530)).

Możecie Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając Państwa preferencje bezpośrednio w Państwa obszarze użytkownika.
tak
Fellow Finance Polska Sp. z o.o. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę tak

Takto Finanse Sp. z o.o.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę

tak

IPF Polska Sp. z o.o.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, IPF Polska sp. z .o. z siedzibą w 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 136, Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A.

Przykład reprezentatywny:

Produkt “Pożyczka ratalna
”Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” obowiązuje od dnia 11 marca 2021 r. Z oferty produktowej „Pożyczka ratalna” mogą skorzystać klienci, którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania oceny kredytowej oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” dostępna jest z okresem kredytowania wynoszącym od 6 do 36 miesięcy, w kwotach od 800,00 zł do 15.000 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 114,18 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 2 953,55 zł, oprocentowanie stałe 7,20 %, całkowity koszt kredytu 953,55 zł (w tym: prowizja 871,20 zł, odsetki 82,35 zł, opłata hapiserwis 0,00 zł), 12 miesięcznych rat: 11 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 246,13 zł, ostatnia 12 miesięczna rata w wysokości 246,12 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki ratalnej.

Link do formularza informacyjnego:
(https://www.hapipozyczki.pl/loanengine/rest/credit-application-pl/initial-eu-terms-anonymous?amount=240000&maturity=12)


Przekazanie informacji na trwałym nośniku

Monevo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Pawła Włodkowica 12/7, 50 - 072
Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000688104; nr NIP: 897 – 184 – 25 – 27)
jest pośrednikiem kredytu konsumenckiego dla kredytodawcy IPF Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, wpisaną do rejestru instytucji
pożyczkowych KNF pod numerem: RIP000136, nr KRS: 0000333174, NIP: 7010191956
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS). IPF udziela pożyczek hapipozyczki(„IPF”).
Monevo jest pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z
dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2019 poz. 1083) i jest
zarejestrowana w rejestrze pośredników kredytowych prowadzonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 024921
(https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_posrednikow_kredyto
wych/dzial_II).
W ramach wykonywania pośrednictwa kredytu konsumenckiego dla kredytodawcy IPF
sp. z o.o. Monevo jest umocowane do następujących czynności w imieniu kredytodawcy:

  1. odebrania od Klienta danych na wniosku kredytowym,
  2. identyfikacji Klienta,
  3. przekazania wniosku kredytowego do IPF,
  4. przekazania Klientowi decyzji IPF dotyczącej rozpoznania wniosku kredytowego.

Monevo nie pobiera żadnych opłat od konsumenta w zw. z wykonywaniem ww.czynności.

Moenvo pobiera wynagrodzenie od kredytodawcy IPF z tytułu ww. czynności.

Link do projektu umowy pożyczki

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę

tak

Net Credit Sp. z o.o.

 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2

tak

LoanMe Sp. z o.o.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2

tak

AIQLABS Sp. z o.o. (SuperGrosz)

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie,

1.     Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję politykę prywatności, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz oświadczenie PEP.

               Polityka prywatności: https://supergrosz.pl/documents_v2/sg/polityka_prywatnosci.pdf?v=

              Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną: https://supergrosz.pl/documents_v2/sg/regulamin_swiadczenia_uslug_droga_elektroniczna.pdf?v=

             Oświadczenie PEP: https://supergrosz.pl/documents_v2/sg/oswiadczenie_pep.pdf?v=  

2.     Upoważniam Aiqlabs Sp. z o.o. do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej​*.​   

Wyrażam zgodę na weryfikację w biurach informacji gospodarczej oraz na odpytanie​**​u innych podmiotów i przekazanie informacji.

●      *​​Upoważniam AIQLABS Sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie, o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach.

        Jednocześnie upoważniam AIQLABS Sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy.

        Wyrażam zgodę na przekazywanie przez AIQLABS Sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wobec AIQLABS Sp. z o.o. na zasadach i w trybie określonym w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie.

        **​W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez AIQLABS Sp. z o. o. . z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, a także zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez AIQLABS sp. z o.o. i przetwarzanie ich przez AIQLABS sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia.

        W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie AIQLABS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej*​ **​ w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.

        W celu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AIQLABS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec AIQLABS sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez AIQLABS sp. z o.o. wierzytelności wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z AIQLABS sp. z o.o. oraz wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez AIQLABS sp. z o.o. w analizach statystycznych przez okres 3 lat moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

●     ***​ Lista współpracujących Kredytodawców: https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższej zgody. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

tak