Lista współpracujących pożyczkodawców

 

Pożyczkodawca

BIG/podmiot sprawdzający

Zgody wymagane przez pożyczkodawcę

Czy będę musiał/a udzielić pełnomocnictwa/upoważnienia pożyczkodawcy?

Profi Credit S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A Wyrażam zgodę na używanie przez PROFI CREDIT Polska S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. tak
Aasa Polska S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową  tak
CREDISSIMO Polska sp. z o.o. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 Poprzez złożenie Wniosku Pożyczkobiorca upoważnia CREDISSIMO do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, informacji gospodarczych dotyczących Pożyczkobiorcy. tak
Tribution Consult LTD Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A Biura Informacji Kredytowej S.A.
Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
Rejestru dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.
CRIF Sp. z o.o.
BIG InfoMonitor S.A.

Zgadzam się z warunkami:

Ramowa Umowa Pożyczki

5.2. Pożyczkobiorca w trakcie rejestracji oraz składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki udziela następującego pełnomocnictwa:
W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych. Dodatkowo, w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę:
• Upoważniam do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
• Upoważniam do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy z a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do dla celów dokonywanej przez te podmioty oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z umowy pożyczki oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy pożyczki przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
• Omówienie: Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.
5.3. Pożyczkobiorca, w trakcie Rejestracji oraz składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki, udziela Pożyczkodawcy następujących upoważnień w zakresie pozyskania przez Pożyczkodawcę dotyczących Pożyczkobiorcy informacji gospodarczych: «Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 24. ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku z art. 13 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, wyrażam zgodę i udzielam upoważnienia spółce z siedzibą w , KRS nr , do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21 (51-214), oraz   Rejestru dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, dotyczących mnie informacji gospodarczych. Ponadto, wyrażam zgodę i upoważniam z siedzibą w , KRS nr do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz , wynikających z zawartych przeze mnie Umów Pożyczki, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21 (51-214) oraz Rejestru dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2.”
5.4. Pożyczkobiorca w trakcie rejestracji oraz składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej do CRIF Sp. z o.o.:
• W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Pożyczkodawcę przez okres 3 lat mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/) w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Pożyczkodawcę i ich przetwarzanie przez Pożyczkodawcę przez 3 lata od ich udostępnienia.
• W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Pożyczkodawcy przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/) przez okres 3 lat przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.
• W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Pożyczkodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Pożyczkodawcę wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Pożyczkodawcą oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę w analizach statystycznych przez okres 3 lat moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.
 

Wyrażam zgodę na weryfikację w bazie Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.
W związku ze złożonym przeze mnie Wnioskiem o Przyznanie Pożyczki, niniejszym udzielam ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o., oraz Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie upoważnienia do weryfikacji w Krajowym Rejestrze Długów S.A. oraz BIG InfoMonitor S.A. celem uzyskania informacji o wpisach mnie dotyczących w bazach tych podmiotów. Upoważniam ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. oraz Szybka Gotówka Sp. z o.o. do weryfikacji w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach.
Upoważnienie dla ProstyKredyt Sp. z o.o.
Upoważnienie dla ProstyKredyt Sp. z o.o. do weryfikacji w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j., Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, niniejszym upoważniam ProstyKredyt Sp. z o.o. do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich upoważnienia do udostępniania danych gospodarczych przetwarzanych przez ww. instytucję, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny mojej wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ProstyKredyt Sp. z o.o.. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również pozyskanie z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych.

Upoważnienie dla PayDayLend Sp. z o.o.
Upoważnienie dla PayDayLend Sp. z o.o. do weryfikacji w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j., Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, niniejszym upoważniam PayDayLend Sp. z o.o. do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich upoważnienia do udostępniania danych gospodarczych przetwarzanych przez ww. instytucję, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny mojej wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, PayDayLend Sp. z o.o.. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również pozyskanie z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych.

Upoważnienie dla Ekassa Sp. z o.o.
Upoważnienie dla Ekassa Sp. z o.o. do weryfikacji w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j., Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, niniejszym upoważniam Ekassa Sp. z o.o. do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich upoważnienia do udostępniania danych gospodarczych przetwarzanych przez ww. instytucję, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny mojej wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Ekassa Sp. z o.o.. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również pozyskanie z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych.
Upoważnienie dla Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o.
Upoważnienie dla Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. do weryfikacji w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j., Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, niniejszym upoważniam Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich upoważnienia do udostępniania danych gospodarczych przetwarzanych przez ww. instytucję, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny mojej wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o.. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również pozyskanie z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych.

Upoważnienie dla Szybka Gotówka Sp. z o.o.
Upoważnienie dla Szybka Gotówka Sp. z o.o. do weryfikacji w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j., Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, niniejszym upoważniam Szybka Gotówka sp z o.o. do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich upoważnienia do udostępniania danych gospodarczych przetwarzanych przez ww. instytucję, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny mojej wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Szybka Gotówka Sp z o.o.. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również pozyskanie z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych.

Wyrażam zgodę na weryfikację w Rejestrze Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.
W związku ze złożonym przeze mnie Wnioskiem o Przyznanie Pożyczki, niniejszym udzielam ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o. Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o.z oraz Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie upoważnienia do weryfikacji w W REJESTRZE DŁUŻNIKÓW ERIF BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. celem uzyskania informacji o wpisach mnie dotyczących w bazach tych podmiotów.

Udzielam pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.Az prośbą o udostępnienie informacji, a także poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny.
W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o. Szybka Gotówka Sp. z o.o. oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych. Dodatkowo, w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę:

• Upoważniam ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o. Szybka Gotówka Sp. z o.o. oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o. Szybka Gotówka Sp. z o.o. oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

• Upoważniam ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Szybka Gotówka Sp. z o.o. oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Szybka Gotówka Sp. z o.o. oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. umowy pożyczki oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.). Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnienie ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Szybka Gotówka Sp. z o.o. oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych dotyczących mojej osoby, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego podczas obowiązywania zawartej z ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Szybka Gotówka Sp. z o.o. oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. umowy.

• Omówienie: Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej do CRIF Sp. Z o.o.
1. W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o., oraz Szybka Gotówka Sp. z o.o. przez okres 3 lat mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o., oraz Szybka Gotówka Sp. z o.o. i ich przetwarzanie przez ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o., oraz Szybka Gotówka Sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia.

2. W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o., oraz Szybka Gotówka Sp. z o.o. przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* przez okres 3 lat przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.

3. W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o., oraz Szybka Gotówka Sp. z o.o., nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o., oraz Szybka Gotówka Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o., oraz Szybka Gotówka Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o., oraz Szybka Gotówka Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez ProstyKredyt Sp. z o.o., PayDayLend Sp. z o.o., Ekassa Sp. z o.o., Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o., oraz Szybka Gotówka Sp. z o.o. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

* Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
 
tak
Aventus Group Sp. z o.o. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 • W celu uzyskania Pożyczki udzielam upoważnienia do wystąpienia do Biur Informacji Gospodarczej z wnioskiem o ujawnienie informacji o moich zobowiązaniach *
• Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej* Rozwiń i wybierz
• W celu dokonania przez Pożyczkodawców – ARENA FINANCE Sp. z o.o. oraz Tusumi  Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na udostępnianie przez Pożyczkodawcę – mojego numeru PESEL innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na udostępnianie przez nich Pożyczkodawcy informacji o historii moich pożyczek oraz zestawianie tych informacji przez Pożyczkodawców – ARENA FINANCE Sp. z o.o. oraz Tusumi  Sp. z o.o. *
• W celu dokonania przez Pożyczkodawców – ARENA FINANCE Sp. z o.o. oraz Tusumi  Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie, w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych osobowych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnianie przez Pożyczkodawcę innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na dokonywanie przez nich analiz statystycznych oraz udostępnianie i zestawianie ich wyników Pożyczkodawcy. *
• W celu dokonania przez Pożyczkodawców – ARENA FINANCE Sp. z o.o. oraz Tusumi  Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawców – ARENA FINANCE Sp. z o.o. oraz Tusumi  Sp. z o.o. moich danych osobowych określonych w umowie o kredyt konsumencki zawartej z Pożyczkodawcą oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Pożyczkodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Pożyczkodawców wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki. *
• Zgoda na udostępnianie danych do Kaczmarski Group*
• Zgoda na przetwarzanie danych przez Kaczmarski Group*
• Zgoda na udostępnienie danych z Kaczmarski Group*
• Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych
tak
Cream Wise Inc. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o udzielenie pożyczki:
Upoważniam Kredytodawcę KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00 – 682 Warszawa, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie KIM Finance sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez udostępnienie KIM Finance sp. z o.o.
w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Upoważniam Kredytodawcę KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00 – 682 Warszawa, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o kredyt konsumencki, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a takżewyrażam zgodęna przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do KIM Finance sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej umowy o kredyt konsumencki, po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o kredyt konsumencki, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00 – 682 Warszawa, do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
tak
Miloan Polska Sp. z o.o. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A
7.5 udziela upoważnienia Pożyczkodawcy do:
wystąpienia do InfoMonitora Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie i uzyskania informacji gospodarczych o swoich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważnia Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą we Wrocławiu i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
wystąpienia do Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą w Warszawie i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
7.6 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przez niego z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz Pożyczkodawcy, wynikających z niniejszej Umowy do:
BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie,ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa;
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;
Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
8. Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie:
"W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam Pożyczkodawcy, tj. spółce Miloan Polska Sp. z o.o. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:
"W związku ze złożeniem przez mnie wniosku o pożyczkę:
Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Miloan Polska Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową Miloan Polska Sp. z o.o. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez Miloan Polska Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Miloan Polska Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Miloan Polska Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez te podmioty oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Miloan Polska Sp. z o.o. umowy pożyczki oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Miloan Polska Sp. z o.o.  umowy pożyczki, przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie."
tak
Euroloan (Mash Poland) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę

tak
Primus Finance Sp. z o.o. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie:
„W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam Pożyczkodawcy, tj. spółce Duo Finance Sp. z o.o. oraz będącej Pośrednikiem działającym w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy spółce Primus Finance Sp. z o.o. (każdej z tych spółek z osobna) pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:
W związku ze złożeniem przez mnie wniosku o pożyczkę:
• Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Duo Finance Sp. z o.o. lub będącą Pośrednikiem działającym w imieniu i
na rzecz Pożyczkodawcy spółkę Primus Finance Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Duo Finance Sp. z o.o. oraz Primus Finance Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez (nazwa firmy) w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
• Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Duo Finance Sp. z o.o. lub będącą Pośrednikiem działającym w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy spółkę Primus Finance Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Pożyczkodawcą umowy, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej, w tym udostępnianie S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Duo Finance Sp. z o.o. oraz Primus Finance Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Duo Finance Sp. z o.o. umowy lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Duo Finance Sp. z o.o. umowy, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
• Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność zprawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych
osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej:
• W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 15C, KRS 0000600398 oraz spółkę Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 8, KRS 0000594858 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@primusfinance.pl), świadczącej usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz Duo Finance Sp. z o.o. (każdą z wyżej wymienionych spółek z osobna) w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych
d)
Strona 6 z 20
informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Duo Finance Sp. z o.o. i ich przetwarzanie przez Duo
Finance Sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia.
• W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się
na udostępnienie Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 15C, KRS 0000600398 oraz Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 8, KRS 0000594858 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@primusfinance.pl), świadczącej usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz Duo Finance Sp. z o.o. przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.
• W celu oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 15C, KRS 0000600398 oraz Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 8, KRS 0000594858 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@primusfinance.pl), świadczącej usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz Duo Finance Sp. z o.o., nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Duo Finance Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Duo Finance Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Duo Finance Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Duo Finance Sp. z o.o. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę
* Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
tak
Kreditech Polska Sp. z o.o. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 Zgodnie z artykułem 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530), w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, upoważniacie Państwo Kreditech Polska Sp. z o.o. do wystąpienia z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych na Państwa temat do któregokolwiek z następujących podmiotów, (podając Państwa imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania (opcjonalnie), datę urodzenia, PESEL oraz numer dowodu osobistego):

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lublańskiej 38 (31-476),
Biuro Informacji Gospodarczej ERIF SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2 (00-095),
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),
Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77a (02-679)
Jednocześnie Upoważniam Kreditech Polska Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych* (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Kreditech Polska Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Kreditech Polska Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

* ZAKRES UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DANYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE POMIĘDZY INSTYTUCJAMI UTWORZONYMI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA BANKOWEGO A INSTYTUCJAMI POŻYCZKOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam Kreditech Polska Sp. z o.o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Klauzula Informacyjna

Uprzejmie informujemy, że jeżeli nie udzielicie Państwo powyższej zgody, Kreditech Polska Sp. z o.o. nie udzieli Państwu pożyczki (zgodnie z artykułem 24, paragraf 2, punkt 2 w związku z artykułem 14, paragraf 1, pozycja 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530)).

Możecie Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając Państwa preferencje bezpośrednio w Państwa obszarze użytkownika.
tak
Fellow Finance Polska Sp. z o.o. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę tak

Takto Finanse Sp. z o.o.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody wymagane przez pożyczkodawcę

tak

Vippo Sp. z o.o.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zgody na stronie pożyczkodawcy

tak

IPF Polska Ps. z.o.o.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77A, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, IPF Polska sp. z .o. z siedzibą w 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 136, Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A.

 

Przykład reprezentatywny:

Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” obowiązuje od dnia 14 stycznia 2020r i dotyczy pożyczki oferowanej we wszystkich kanałach dystrybucji produktów. Z oferty produktowej „Pożyczka ratalna” mogą skorzystać obecni oraz nowi klienci, którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania scoringu kredytowego oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” dostępna jest z okresem kredytowania wynoszącym od 3 do 36 miesięcy, w kwotach od 800,00 zł do 15.000 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 77,12 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 4.200,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 9.004,28 zł, oprocentowanie stałe 9,00 %, całkowity koszt kredytu 4.804,28 zł (w tym: prowizja 3.141,18 zł, odsetki 616,04 zł, opłata przygotowawcza 1.047,06 zł), 36 miesięcznych rat: 35 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 250,13 zł., ostatnia 36 miesięczna rata w wysokości 249,73 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 18.03.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki ratalnej.

Link do formularza informacyjnego dla ww produktu (przykład reprezentatywny):

Link do projektu umowy pożyczki:

tak